ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แผนกวิชา ระดับชั้นปี
แผนกวิชาเครื่องกล ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2  
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2  
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และโยธา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2  
แผนกวิชาสำรวจ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2  
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2    
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2