รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566

ปวช.1 ปวส.1
แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล
แผนกวิชากลโรงงาน แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม แผนกช่างสำรวจ
แผนกวิชาช่างสำรวจ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างโยธา แผนกช่างโยธา
แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์