กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566