นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2566

1. นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2566

– ผู้กู้ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน

– ผู้กู้ รายใหม่ ที่ไม่เคยกู้จากที่ใดมาก่อน

เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

แสกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่ม ผู้กู้รายใหม่ วท.พล. 2566

รหัสเข้ากลุ่ม = 2566 ตั้งชื่อ = ชื่อเล่น หรือชื่อจริง

เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร
และสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

2. ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ผู้กู้ยืมรายใหม่  ที่ยังไม่เคยกู้ที่ใดมาก่อนยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบ ดำเนินการดังนี้

   2.1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2566

   2.2 เลือกยังไม่มีชื่อผู้ใช้งาน ลงทุเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน
(ผู้กู้ทุกคน ต้อง ตั้งรหัสผ่าน และรหัส Pin ด้วยตนเอง จำรหัสผ่าน และ Pin ที่ตั้งให้ได้ เพราะต้องใช้เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการกู้ยืมเงิน  ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรที่ศึกษา)

3. ยื่นคำขอกู้ยืม ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิ.ย. 2566

     – ผู้กู้รายใหม่

     – ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

     – ผู้กู้รายเก่าเลื่อนระดับการศึกษา จากระดับ ปวช. ขึ้น ปวส.

ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน มีรหัสผ่าน เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการดังนี้

   3.1 เข้าสู่เว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th

   3.2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้

   3.3 ขอยื่นกู้ ผู้กู้ยืมต้องทำการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนระบบจะแจ้งว่ดำเนินการสำเร็จ กรุณารอผลจากหน่วยงานภายนอก ภายใน 1 วันทำการ

***ตัวอย่างวีดีโอขั้นตอนขอยื่นกู้  https://youtu.be/of_ImH4OgqE

   3.4 เมื่อคำขอถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกแล้ว ระบบจะปรากฏจะถานะแจ้งว่าคำขอผ่านการตรวจสอบจากระบบ    ➡    ดำเนินการต่อไป  ผู้กู้ยืมกรอกรายละเอียดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องให้เรียบร้อย แล้วกด ➡   ยืนยันคำขอ

   3.5 หากผู้กู้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ระบบจะปรากฏสถานะแจ้งว่า ระบบส่งคำขอยื่นกู้ให้สถานศึกษาตรวจสอบแล้ว กลับสู่หน้าหลัก  รอการตรวจสอบข้อมูลจากสถานศึกษา  
3.6 เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลคำขอกู้ยืมเรียบร้อย ระบบจะปรากฏสถานะแจ้งว่า คำขอกู้ยืมอยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ ถึงขั้นตอนนี้ แสดงว่ากระบวนการยื่นคำขอกู้ยืมของนักเรียนนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

โทร. 0-5530-2029 ต่อ 216

เอกสารกำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ