การบรรยาย เรื่อง การสร้างนวัตกรรม การยื่นขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 13.00น. – 15.00 น. ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก คณะผู้บริหารและหัวหน้าแผนก ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ ประจำแผนกเข้าร่วมฟังบรรยาย

  “เรื่อง การสร้างนวัตกรรม การยื่นขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร” โดยวิทยากร “รศ.ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ” “กรรมการสภาสถาบัน ภาคเหนือ ๓ มาตรา ๒๓(๕) และอาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เป็นผู้บรรยาย

ให้ความรู้แนะแนวทาง การสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และการจดยื่นขอสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนหรือสังคมในด้านเทคโนโลยี

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1lZQ-xfIOVBjrEmsh1eunIXJpCSkVvrBn?usp=sharing