ผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยจะมีการเปลี่ยนวาระตำแหน่ง

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ร่วมกับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โดย ลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง ตามหมายเลขที่ระบุ

ณ อาคาร 4 โรงอาหารกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้ง

เพื่อหาบุคคลเป็นตัวแทนในการบริหารงานกิจกรรมและมีนโยบายสอดคล้องที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีตัวแทนชมรมวิชาชีพแต่ละแผนก ลงสมัครเลือกตั้ง ดังนี้