ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) จำนวน ๑๑ แผนกวิชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์ (R-bidding)

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การเรียน ปี 2566