เข้าร่วมงาน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา

ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)

ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ (ศสพ.ภาคเหนือ)

ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วันที่ 19 – 21 กรกฏาคม 2566 

 


แผนผัง อาคาร 4 ชั้น 3 หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก


แผนผัง ห้องนำเสนอ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสมุดกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

กำหนดการ