โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนตาบอด รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนตาบอด รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ที่ ณ วิทยาทลัยเทคนิคพิษณุโลก สนับสนุน โดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เริ่มดำเนิน”โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนตาบอด รุ่นที่ 4″ ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 21 กรกฏาคม 2566 โดยพิธีเปิดโครงการ “นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์” รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประธานพิธีการเปิดการอบรม ซึ่งกิจกรรมนี้จะดำเนินโครงการไปถึง 
วันที่ 23 กรกฏาคม 2566 

อาจารย์ผู้ดูแลควบคุมการสอน ท่านแรก

“นายอาณัติ อินมั่น”

จากแผนกวิชาชีพ ช่างยนต์

อาจารย์ผู้ดูแลควบคุมการสอน ท่านที่สอง

“นายชัยรัตน์ ชุนพุ่ม”

จากแผนกวิชาชีพ ช่างยนต์

อาจารย์ผู้ดูแลควบคุมการสอน ท่านที่สาม

“นายนิติธร สนั่นนาม”

จากแผนกวิชาชีพ ช่างก่อสร้างและโยธา

โดยกลุ่มทักษะวิชาชีพที่เลือกสอนมีดังนี้
การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่าง / การซ่อมลูกบิดบานประตู

ซ่อมบำรุงติดตั้งก๊อกน้ำ  / การถอดทำความสะอาดพัดลมแบบตั้งโต๊ะ

วันที่ 23 กรกฏาคม 2566 ได้รับเกียรติ จากท่าน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
“นายสุชาติ ชาติวรรณ”
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวปิดโครงการ รุ่นที่ 4 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนตาบอด รุ่นที่ 4