เริ่มสมัครประกวดดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์อาร์ 2566 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ระเบียบ/กติกาการประกวดดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์อาร์ (R) 

1. เครื่องดนตรีที่ห้ามใช้ในการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ห้ามใช้ EFFECT เครื่องช่วยแต่งเสียงทุกชนิดที่เป็น/ หรือเกี่ยวข้องกับ ELECTRONIC / CHORUS / FLANGER / ซีเควนเซอร์  มิดิไฟล์  คอมพิวเตอร์ดนตรีทุกชนิด  รวมถึง Bass Drum , Hi-Hat , vSnare และกีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบสไฟฟ้า    ทุกชนิดรวมทั้งกีตาร์เบสโปร่งไฟฟ้าและกีตาร์เบสที่ทำขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. เครื่องดนตรีที่อนุญาตให้ใช้ในการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R  ได้แก่ กีตาร์โปร่งและกีตาร์โปร่งไฟฟ้า, เครื่องดนตรีพื้นเมือง(ไม่เกิน 2 ชิ้น) และเครื่องดนตรีอคูสติก, เครื่องประกอบจังหวะ อคูสติก(Percussion)

3. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ดนตรีมาให้พร้อม  กรรมการกลางจะจัดเครื่องเสียงให้ ไมค์ร้อง 3 ตัว ตู้แอมป์กีตาร์ 3 ตู้ (ต้องใช้ของกรรมการเท่านั้น) และแสตนวางโน้ต 2 อัน

4. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนเพื่อยื่นแสดงตัวตนกับกองประกวด

5. เพลงที่ใช้ในการประกวด  ทีมละ  3  เพลง   คือ

 5.1  เพลงเปิดวงเพื่อทดสอบเสียง   1  เพลง  (ไม่มีคะแนนในการแข่งขัน)  หากเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองต้องมีเนื้อหาสาระที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่หยาบคาย และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

5.2   เพลงไทยที่ใช้ประกวด  2  เพลง เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง

 คุณสมบัติของผู้ที่เข้าประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 

1.   ประเภทสมาชิกวง ตั้งแต่    2 – 5   คน

2.   สมาชิกในวง ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. หรือ ปวส. สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

3.   สมาชิกในวงจะเป็นแผนกสาขาวิชาเดียวกัน หรือต่างแผนกสาขาก็ได้

 
 
 

ลิงค์สมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO1gn2kF3Px-VxBtVxbaBTSNuC4mdyQ1WyYqSiTBTpzxkOMA/viewform