ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)