เวลา 10.00 น . ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตัวแทนจากบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด 

โดยมีนาย นายสิรภพ อุ้มญาติ

ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์

เข้ามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ระดับชั้น ปวส. แผนกช่างกลโรงงาน 
จำนวนทุนการศึกษา 35,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการศึกษา

 

ตัวแทนมอบทุน ได้รับเกียรติจากฝ่ายบริหารงาน  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นายวิลาศศักดิ์ เฟื่องระย้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชลอ ประยูรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูที่ปรึกษาและนักศึกษา เข้าร่วมการรับมอบทุน