ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗