การประชุมทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การประชุม

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกวิทยบริการ

จัดการประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

                   ด้วยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด                   ทำหน้าที่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับจังหวัด ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 กำหนดให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง    ระดับจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด           

ผู้นำการประชุมครั้งนี้

“นายสุชาติ ชาติวรรณ” 

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวเทคนิคพิษณุโลก

เป็นประธานการเปิดประชุม

เพื่อให้การดำเนินงานการประชุมทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

270966_สอจ.ประชุมทวิภาคี