ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว