กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2566