ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน/๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน