การประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทหารกองประจำการ

“พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง” เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ และคณะตัวแทนจาก “มณฑลทหารบกที่ ๓๙”  เข้าร่วมหารือกับ“นายสุชาติ ชาติวรรณ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เวลา ๑๐.๐๐ น.

ด้วย มณฑลทหารบกที่ ๓๙ จะดำเนินการจัดทำโครงการวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ จึงขอรับสนับสนุนวิทยากร และหลักสูตรการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประการ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖ น.

 

โดยมีจำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑.หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
๒.หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ทุกวันเสาร์ ของเดือนเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

โดยเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖