การประชุมทวิภาคี วาระการประชุมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566

เวลา 14.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุม สมาร์ทรูม ชั้น 1 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดประชุมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการต่างจังหวัดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

“นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร”

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เป็นประธานการประชุม

เป็นการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ แบ่งกลุ่มแต่ละสายจังหวัด ไปตามยังสถานประกอบการ เพื่อให้ครอบคลุมการติดตามผล ของนักเรียน นักศึกษาตามต่างจังหวัด