ประชุมงานแนะแนว เตรียมความพร้อมการออกแนะแนวศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

“งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เชิญหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการออกแนะแนวฯ ปีการศึกษา 2567”

นายชลอ ประยูรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

เป็นประธานประชุมครั้งนี้

เนื่องด้วย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน กระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกประเภทการศึกษาต่อให้สอดคล้องกับอาชีพในอนาคต เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567