การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2566 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร วิทยบริการ เวลา 10.00 น.

“นายสุชาติ ชาติวรรณ”
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประธานการประเมินครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2566

พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินครั้งนี้ มี จำนวน  5ท่าน
1.นางสาวจินดารัตน์ นันสัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.นายสพลดนัย จินาพงษ์  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3.นายอนุพงษ์ เทานางาม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4.นายพงษ์วฤทธิ์ ทองเขียน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5.นายโรจนศักดิ์ นวลหอม แผนกวิชาช่างยนต์