บ.พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ขอใช้พื้นที่เพื่ออบรมนักษาศึกษา ปวส./ปริญญาตรี ก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ สถานประกอบการ

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 
“นายบรรจบ จันทร์สงคราม”
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
เป็นประธานเปิดอบรมนักษศึกษาปริญญาตรีก่อนเข้าสถานประกอบการ
โดยใช้พื้นที่ ห้องประชุมเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 

โดย บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัท ที่ให้บริการด้านระบบวิศวกรรมภายในอาคารสูง และบริษัทได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเปิดรับนักศึกษาโครงการทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ทั่วประเทศ ให้นักศึกษาในระดับ ปวส.และปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อเป็นนะยะเวลา 1ปี โดยบริษัทให้การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พัก ค่าเดินทาง และมีรายได้ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน พร้อมทั้งมีโอกาสเข้าเป็นพนักงานของบริษัทหลังสิ้นสุดโครงการ  โดยระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ขอใช้สถานที่ ห้องประชุมเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นห้องจัดอบรมให้นักศึกษาก่อนเข้าฝึกประาบการณ์วิชาชีพในเดือนมีนาคม 2567

จำนวนทั้งสิ้น 56 คน จาก 5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (ป.ตรี จำนวน 12 คน)
2.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (ป.ตรี 13 คน / ปวส.7 คน)
3.วิทยาลัยเทคนิคน่าน (ปวส.5 คน)
4.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (ป.ตรี 7คน)
5.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพรช (ป.ตรี 10 คน)

รูปภาพเพิ่มเติม