ประชุมการเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 29พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

“นายสุชาติ ชาติวรรณ” เปิดประชุมผ่านระบบ zoom ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาระภาคเหนือ เตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566

ทักษะงานเชื่อม ระดับ ปวช . และ ปวส. โดย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 11- 15 ธันวาคม 2566 ณ อ.แม่สอด จ.ตาก

“นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์”
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ร่วมเปิดประชุม พร้อมด้วยคณะครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเข้าร่วมสรุปผลความพร้อมครั้งนี้