บันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วันพฤหัสที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

นายสุชาติ  ชาติวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่

ระหว่าง

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กับ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดย “นายสุชาติ  ชาติวรรณ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 2

ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า วิทยาลัย ฝ่ายหนึ่ง กับ

 

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โดย “นายอนันต์ แก้วแจ่ม” ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อภาค รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ 8 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65170 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า โรงเรียน อีกฝ่ายหนึ่ง

 

โดยที่
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการดำเนินโครงการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ทวิศึกษาแนวใหม่)

พร้อมด้วย

“นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์”
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และ
“นายวิลาศศักดิ์ เฟื่องระย้า”
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

และคณะครูเจ้าหน้าที่บุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการครั้งนี้

ร่วมเป็นสักขีพพยาน