ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังระงับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงเพื่อให้การดูแลป้องกัน