ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ”ผ่านระบบ Conference ๗๗ จังหวัด

 ” นายพินิจ บุญโสภา” ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รักษาการแทนประธานอำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (สอจ.พิษณุโลก) เป็นประธานร่วมการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษา เขตพิษณุโลก

“นายชลอ ประยูรพันธ์” รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมด้วย “นายบรรจบ จันทร์สงคราม” รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม