การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา: การรับย้ายประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

“นายสุชาติ ชาติวรรรณ”
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประธานเปิดการประชุม วาระการประชุม 
“เรื่องการรับย้ายประจำปี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗”