ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบโควตาเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2567

📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
🟡ระดับ ปวช 🟠ระดับปวส.(ม.๖) 🔴 ปวส.(สายตรง)
ประเภทกรณีพิเศษ (โควตาเพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ให้มารายงานตัวที่แผนกช่าง พร้อมรับชุดเอกสารกรอกประวัติและยื่นชุดเอกสารกรอกประวัติ พร้อมชำระเงินและส่งเอกสารรายงานตัว
🔻ที่ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ตามวันเวลาดังนี้
 
👉ระดับ ปวช. วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ㆍ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
👉ระดับ ปวส. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ㆍ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
 
_________________________________________________________
🟩 หลักฐานการรายงานตัวเพื่อแนบสัญญา และลงทะเบียนเรียน
๑. ใบสมัครเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ทาง https://admission.vec.go.th
พร้อมพิมพ์ใบสมัครออนไลน์นำส่งงานทะเบียน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สำเนาวุฒิการศึกษา (รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียน จำนวน ๒ ฉบับ
๗. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๘. ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี )
๙. เงินบำรุงการศึกษา (ดูแนบท้ายประกาศ)
🟥 หมายเหตุ การแต่งกาย ให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนของสถานศึกษาเดิม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบโควตาเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2567
————————ขั้นตอนการสมัครออนไลท์—————————————-