ระเบียบวาระการประชุม การประชุมแผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ ชั้น ๑
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดการประชุม แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

 

โดยประธานการประชุม “นายสุชาติ ชาติวรรณ”

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เปิดวาระการประชุม

พร้อมด้วย”นายบรรจบ จันทร์สงคราม”รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

และคณะครูแผนกช่างยนต์