ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วิทยาลัยเทคนิดพิษณุโลก เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ตั้งแแต่ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา และสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกำหนดเวลา

งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดทำประกาศแจ้งกำหนดการดำเนินงานดังนี้
วัน เดือน ปี รายละเอียด
๑๒ -๑๖    ก.พ ๒๕๖๗    สอบประมวลความรู้ ทุกระดับชั้นปี
๑๙ – ๒๓   ก.พ ๒๕๖๗   ส่งผลการเรียนพร้อมใบแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน
                                        ระดับ ปวช. ปวส., และระดับปริญญาตรี
           ๑    มี.ค ๒๕๖๗    ประชุมอนุมัติผลการเรียน
          ๔    มี.ค  ๒๕๖๗    ประกาศผลการเรียน ระดับ ปวช., ปวส. และระดับปริญญาตรี
    ๕ – ๖    มี.ค ๒๕๖๗     ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.
  ๗ – ๘    มี.ค  ๒๕๖๗     สอบแก้ตัว ระดับ ปวช.
      ๑๓    มี.ค  ๒๕๖๗     ประกาศผลการสอบแก้ตัวระดับ ปวช.