วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต

(OVEC Together Against Corruption)

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Against Corruption) 

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำโดย “นายสุชาติ ชาติวรรณ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Against Corruption) ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ ZOOM MEETTING เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงและความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรครู และนักเรียน นักศึกษา และเป็นการให้คำมั่นต่อสาธารณชนว่าจะบริหารราชการ ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เสริมสร้างค่านิยม และจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา

ภาพการร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่