การศึกษาดูงานการดำเนินงาน อวท. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

นายอัธฌาย์นัน สงวนวงศ์ 

หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

และ นายกัมพล แสนโสภณ

ครูที่ปรึกษา องค์การฯ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นำคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้

คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ขอขอบคุณ. ดร.ปรีชา ภู่สมบัติขจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และฝ่ายบริหาร นายพิธยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายวรากร โชติสีนิล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นางสาวปัทมา รอดพิทักษ์ ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ชมรมTo Be Number One ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมเพิ่ม