พิธีเปิด โครงการ การอบรมช่างชุมชน ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center)านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 

เปิด โครงการ การอบรมช่างชุมชน ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center)
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

นายชลอ ประยูรพันธ์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

เป็นประธานเปิดงาน

กล่าวรายงานโดย นายเอกลักษณ์ เกิดพรม หัวหน้างาน  โครงการพิเศษและบริการประชาชนในนามคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครูผู้สอนแผนกวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรม

จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชน และภาคประชาสังคม ดำเนินงานกิจกรรมสร้างช่างชุมชน
๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน โดยมุ่งหวังให้ช่างชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นผู้มีสมรรถนะอาชีพและมีจิตอาสา สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชน ในชุมชนในการบริการซ่อม เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่น ๆ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีการใช้ การบำรุงรักษา การยืดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาส” ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่ออบรมถ่ายทอดวิธี เทคนิคต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับช่างชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริมครู และนักเรียน นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่าง ๆ สู่ประชาชน
๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชำนาญในวิชาชีพให้กับช่างชุมชน
๔. เพื่อให้ช่างชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
๕. เพื่อให้สามารถประมาณราคางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน