วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มีปริมาณขยะจากขวดพลาสติกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำขวดพลาสติกมาแลกน้ำดื่มเพื่อลดปริมาณขยะประเภทขวดพลาสติกให้ลดน้อยลง  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การส่งคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) สามารถนำมาแลกน้ำดื่มได้ที่งานสวัสดิการ โดยขวดที่ได้รับการแลกคืนจะถูกนำไปผ่านกระบวนการ เพื่อนำกลับมาซื้อน้ำดื่มหมุนเวียนมาให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน และลดจำนวนขยะประเภทขวดพลาสติกลง ทำให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาด และสามารถนำขยะมาบริหารจัดการต่อยอดเป็นน้ำดื่ม เพื่อต่อยอดสู่ความพอเพียงของตัวนักศึกษาได้เป็นลำดับถัดไป

นายชลอ ประยูรพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กล่าวเปิดโครงการ 

นายอัธฌาย์นัน  สงวนวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และนายกัมพล  แสนโสภณ ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ    เป็นผู้ดำเนินโครงการ