Date
6 กุมภาพันธ์ 2018

มอบโล่และเกียรติบัตร

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.40 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เทคนิคพิษณุโลก มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน-นักศึกษาและครูที่ปรึกษาที่ชนะเลิศ
 ...  Read more