ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ปี 2557

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ปี 2557

  • ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
  • ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด
  • สัญลักษณ์ของจังหวัด
  • ขนบธรรมเนียมประเพณี
  • สถานที่ท่องเที่ยว
  • วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์