ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สรุปข้อมูลอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2557

  • แผนผังวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  • อาคารสถานที่
  • จำนวนห้องเรียน
  • ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง