ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สาขางาน ปวช.ปวส.ป.ตรี

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 (ปวส.)
  • หลักสูตรปริญญาตรี