การประชุมVideo Conference เพื่อให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Booth Camp ครั้งที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม