โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง)ประจำปีการศึกษา2561
โดยมีคุณครูวรนุช พรเสนาะ และคณะครูแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ มีนักเรียน-นักศึกษาคณะครูหลายแผนกช่างเข้าร่วมโครงการฯณ ชั้นล่าง อาคาร 4 วิทยาลัยบเทคนิคพิษณุโลก