โครงการฝึกการอบรมจัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์ระดับSAR บุคคลSARแผนกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


วันที่ 25-26 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการโครงการฝึกการอบรมจัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์
ระดับSAR บุคคลSARแผนกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยมอบเกียรติบัตรให้กับคณะของวิทยกร และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนทุแผนกช่างพร้อมด้วย 4 ฝ่าย
ณ ห้อง IT ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก