Date
13 ธันวาคม 2017

เตรียมการลงพื้นที่ติดตามงาน

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรี ...  Read more