Date
26 ธันวาคม 2017

ประชุมติดตามดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.ศาสตาจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
 ...  Read more