วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณ ุโลก
เป็นประธานเปิดโครงการอาชีว ะอาสา จากการร่วมมือกันระหว่างขนส่งจังหวัดพิษณุโลกและ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกโดยให้วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นผู้รับผิดชอบเปิดศูนย์บริการอาชีวะอาสา
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560ถึง3 มกราคม 2561 นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานต์ ให้พร้อมก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก