วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตรวจเยี่ยมและดูความพร้อมใน การเปิดศูนย์บริการอาชีวะอาสาระหว่างวันที่28 ธันวาคม2560 ถึง3 มกราคม 2561
จากการร่วมมือกันระหว่างขนส ่งจังหวัดพิษณุโลกและอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกโดยให้วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นผู้รับผิดชอบนำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานต์
ให้พร้อมก่อนเดินทางในช่วงเ ทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์อาหาร 4 ทิศ ถนนพล.-เด่นชัยต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก